• 99/11/02

راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی

راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی

راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی

کتاب راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی با موضوع علوم کشاورزی و اصلاح نباتات تالیف محمدتقی قانعیان، محبوبه دهواری سال 1398 منتشر شد.

محدودیت منابع آب در كشورهای واقع در مناطق خشك و نیمه خشك، یكی از مهمترین معضلات موجود در بخش كشاورزی است. از این رو استفاده از منابع آبی غیرمتعارف (از جمله پساب¬ها) در این كشورها روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می¬شود. كاربرد پساب به عنوان یك منبع دائمی آب در كشاورزی علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای آبی این بخش، باعث صرفه¬جویی و دوام منابع آبی موجود نیز می¬گردد. علاوه بر این وجود عناصر غذایی گیاهی در پساب¬ها، مصرف كودهای شیمیایی و بالطبع، اثرات زیست محیطی استفاده از آنها را كاهش می¬دهد. بكارگیری پساب در كشاورزی اگرچه با فواید زیادی توأم است ولی چنانچه این امر بدون برنامه¬ریزی دقیق و اعمال مدیریت و نظارت صحیح انجام پذیرد، می¬تواند اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی متعددی را در پی داشته باشد كه از آن جمله می¬توان به عدم پذیرش از سوی مردم، عدم وجود بازار مناسب برای عرضه محصولات تولیدی، شور و سدیمی شدن خاك به خصوص در مناطق خشك و نیمه خشك، تجمع فلزات سنگین و سایر عناصر سمی در خاك و گیاهان، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و از همه مهمتر شیوع بیماری¬های مختلف، اشاره نمود.
استفاده از پساب¬ حاصل از تصفیه فاضلاب¬های شهری برای مصارف كشاورزی با توجه به پارامترهای شاخص بهداشتی مانند كل كلیفرم¬ها، كلیفرم¬های مدفوعی و تخم كرم¬های نماتود از اهمیت زیادتری برخوردارند و لذا از عوامل محدودكننده در انتخاب الگوی كشت به شمار می¬روند. پساب¬ حاصل از فرآیندهای تصفیه فاضلاب¬های صنعتی به دلیل حجم محدود، پراكندگی و كیفیت متنوعی كه دارند بویژه از نظر دارا بودن تركیبات مختلف مانند فلزات سنگین و تركیبات شیمیایی خاص برای مصارف كشاورزی در اولویت پایین¬تری قرار دارند.
امروزه كاربرد پساب در كشاروزی در بسیاری از كشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریكا، كانادا، فرانسه، آلمان، مكزیك، برزیل، مصر، مراكش، اردن، عربستان سعودی، قطر، چین و ... رایج است و در كشور ایران نیز در سا¬ل¬های اخیر، به دلیل محدودیت منابع آب، افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنایع، كشاورزی و همچنین توسعه و اجرای طرح¬های متعدد جمع¬آوری و تصفیه فاضلاب¬ها، كاربرد پساب در زمین-های كشاروزی اهمیت ویژه¬ای یافته و در اولویت¬های برنامه¬ریزی مدیریت منابع آب قرار دارد.

کلمات کلیدی