• 99/07/08

اخبار

 روش های نوین شناسایی و درمان خشکی چشم
روش های نوین شناسایی و درمان خشکی چشم

روش های نوین شناسایی و درمان خشکی چشم

کتاب روش های نوین شناسایی و درمان خشکی چشم با موضوع چشم پزشکی تالیف مهرداد محمدپور، زهرا حیدری سال 1398 منتشر شد.

فناوری های تولید کمپوست
فناوری های تولید کمپوست

فناوری های تولید کمپوست

کتاب فناوری های تولید کمپوست با موضوع حفاظت از طبیعت و محیط زیست تالیف دکتر قاسمعلی عمرانی، حسن صمدیار، رباب صمدیار، آتنا الهی، فاطمه خسروی سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

 راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی
راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی

راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی

کتاب راهنمای کاربرد آب های بازیافتی در کشاورزی با موضوع علوم کشاورزی و اصلاح نباتات تالیف محمدتقی قانعیان، محبوبه دهواری سال 1398 منتشر شد.

راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار
راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار

راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار

کتاب راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار با موضوع ایمنی، ریسک، اطمینان پذیری و کیفیت تالیف محمدرضا منظم، داوود حسنوند، مصطفی عباس زاده سال ۱۳۹۸ منتشر شد.