• 01 فروردین 1402

پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

کتاب پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها گردآوری دکتر فاطمه محمدیان رسنانی، دکتر فائزه غلامیان، دکتر بهناز تازش و فتانه عبدی ماسوله با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات ابن‌سینا در سال 1401منتشر شد.

آسیب‌ها و عوامل مرتبط با سقوط
بی اختیاری ادراری
تعادل و محدودیت حرکت
کفش و پاها
بینایی
ملاحظات محیطی
محافظ لگن
ملاحظات پیشگیری از سقوط
مدیریت پس از سقوط
پیشگیری از سقوط سالمندان در جامعه

کلمات کلیدی