• 18 مرداد 1401

سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

کتاب سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون گردآوری دکتر محبوب لسان پزشکی، دکتر محمدتقی نجفی، دکتر محمدحسین شجاع مرادی و همکاران با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات یاس نبی در سال 1400منتشر شد.

سمینار سالیانه بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی، امسال بدلیل شیوع ویروس کرونا با سالهای گذشته متفاوت است. بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی، سمینار از حضوری به مجازی تبدیل گشته است. موضوع بحث، سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدسترون می باشد که در خیلی از ارگانها من جمله کلیه اثرات خود را اعمال می نماید. سعی شده است که مطالب به صورت جزئی مطرح شود و اشکالات این سیستم توسط مولفین برای دریافت بهتر خوانندگان کتاب، کاملا باز شده و مطالب به طور واضح و روشن بیان گردد. آشنایی با این سیستم نه تنها برای متخصصین، بلکه برای دانشجویان عزیز پزشکی نیز الزامی است.

 

کلمات کلیدی