• 00/02/16

رونمایی شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی

رونمایی شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی

رونمایی شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی

در توسعه اخیر سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، شبکه نویسندگان همکار به صفحات افراد در سامانه افزوده شده است.

رونمایی شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی

به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی؛ در توسعه اخیر سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، شبکه نویسندگان همکار به صفحات افراد در سامانه افزوده شده است. با کمک این امکان که در انتهای صفحه پروفایل هر فرد در سامانه علم‌سنجی قرار گرفته است می‌توان بررسی کرد، هر کدام از همکاران چند مقاله مشترک با سایر اعضا دارند و شبکه همکاری نویسندگی مشترک مقالات بین ایشان چگونه است. ضمن مشاهده شبکه، می‌توان با کلیک بر روی عکس یا نام هر فرد، شبکه را در سمت وی گسترش داد و یا جابجا کرد. در این شبکه همکاری، امکان مشاهده افراد تا 50 نویسنده همکار، به صورت درون دانشگاهی، ملی و یا کلی وجود دارد.

کلمات کلیدی