• 10 مهر 1402

ثبت‌نام کارگاه‌های اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه

برگزاری کارگاه‌های اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه

ثبت‌نام کارگاه‌های اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه

برگزاری کارگاه -1399

http://workshop.tums.ac.ir

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم