• 01 فروردین 1402

اتیسم

اتیسم

اتیسم

کتاب اتیسم تالیف دکتر هوشنگ دادگر، عسل تیزنوبیک و مجتبی نوروزی پرشکوه با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات ستایش هستی در سال 1401منتشر شد.

اختلال طیف اتیسم، اختلالی رشدی - عصبی است که از طریق دو معیار تشخیصی؛ نقص در مهارتهای ارتباطی - اجتماعی و وجود رفتارها، علایق و فعالیت های تکراری و محدود تشخیص داده می‌شود. از همان توصیفات اولیه از اتیسم، نواقص ارتباطی به‌عنوان ویژگی‌های اصلی اتیسم در نظر گرفته می‌شد که البته تأکید بر جنبه‌های مختلف ارتباط در اتیسم در طی سال‌ها تغییر کرده است. بااین‌وجود آسیب در ارتباط همچنان به‌عنوان شرط اصلی برای تشخیص اتیسم باقی‌مانده است. می‌دانیم که مشارکت در تبادلات ارتباطی با دیگران در بافت های اجتماعی یک توانایی بسیار مهم بشر می‌باشد و این موضوع بر توانایی ما در شکل‌دهی روابط و شرکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین بهبود مهارت های ارتباطی - اجتماعی در این افراد یکی از اهداف مهم برای مداخلات می‌باشد.
کلمات کلیدی