• 00/02/16

چاپ کتاب

 

شرايط پذيرش اوليه كتب ارسالي جهت چاپ و طرح در شوراي انتشارات دانشگاه

 

1. ارائه دو نسخه از كتاب همراه با درخواست از طرف نويسنده يا مدير گروه

2.  تعيين داور توسط اعضای محترم شورای انتشارات

3. انجام داوري و جمع آوري نظرات داور

4. طرح نظرات داوران و جمع بندی در شوراي انتشارات 

5. انعكاس تصميم شوراي انتشارات به نويسندگان

6. انجام اصلاحات خواسته شده توسط شوراي انتشارات

7. بررسي نسخه اصلاح شده توسط داور

8. تصميم نهائي توسط شوراي انتشارات

9. تحويل نسخه نهايي و CD به واحد انتشارات

10. انعقاد قرارداد با نویسنده پس از چاپ کتاب

 

كليه كتب بايد داراي مشخصات ذيل باشند:‌

 

 •  پيش نويس كتاب ها در كاغذ A4 و خطوط منظم يك درميان تايپ شده باشند.
 •  حداقل صفحات كتاب 150 صفحه (پس از فرمت در زمان چاپ در قطع وزيري) باشد.
 •  شناسنامه 
 •  فهرست كامل مندرجات 
 •  مقدمه (شامل هدف از تاليف يا ترجمه و نوع مخاطبين)
 •  واژه نامه (ترجيحاً دو زبانه اگر از زبان بيگانه هم استفاده شده باشد)
 •  كليه جداول و نمودارها به فارسي و داراي شماره گذاري منظم و داراي ماخذ باشند.
 •  دستور زبان فارسي و آيين نگارش در كتب ارائه شده رعايت شود.
 •  ذكر ماخذ و منابع به صورت كامل و هماهنگ
 •  در صورتي كه مولفين يا مترجمين بيش از يك نفر باشند بايستي ترتيب ذكر اسامي كتباً ارائه گردد.
 •  در صورت ضرورت استفاده از نام داروها در متن كتاب، نام ژنريك آنها قيد گردد.
 •  حتي المقدور از معادل فارسي كلمات استفاده شده باشد.

 

در خصوص كتب ترجمه اي لطفا موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

 

اجازه رسمي براي ترجمه از صاحب امتياز كتاب.

*توضيح مهم : طبق مصوبه ي شوراي انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه اين مجوز هيچ گونه اقدامي براي كتاب هاي ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

 • كتب ترجمه شده از آخرين چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).
 • در كتب ترجمه شده اصل كتاب يا فصول ترجمه شده ارائه شود.
 • ‌مترجمين كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب مي توانند آن را ارائه نمايند.