• 10 مهر 1402

چاپ کتاب

 

شرایط پذیرش اولیه کتب ارسالی جهت چاپ و طرح در شورای انتشارات دانشگاه

 

1. ارائه دو نسخه از کتاب همراه با درخواست از طرف نویسنده یا مدیر گروه

2.  تعیین داور توسط اعضای محترم شورای انتشارات

3. انجام داوری و جمع آوری نظرات داور

4. طرح نظرات داوران و جمع بندی در شورای انتشارات 

5. انعکاس تصمیم شورای انتشارات به نویسندگان

6. انجام اصلاحات خواسته شده توسط شورای انتشارات

7. بررسی نسخه اصلاح شده توسط داور

8. تصمیم نهائی توسط شورای انتشارات

9. تحویل نسخه نهایی و CD به واحد انتشارات

10. انعقاد قرارداد با نویسنده پس از چاپ کتاب

 

کلیه کتب باید دارای مشخصات ذیل باشند:‌

 

 •  پیش نویس کتاب ها در کاغذ A4 و خطوط منظم یک درمیان تایپ شده باشند.
 •  حداقل صفحات کتاب 150 صفحه (پس از فرمت در زمان چاپ در قطع وزیری) باشد.
 •  شناسنامه 
 •  فهرست کامل مندرجات 
 •  مقدمه (شامل هدف از تالیف یا ترجمه و نوع مخاطبین)
 •  واژه نامه (ترجیحاً دو زبانه اگر از زبان بیگانه هم استفاده شده باشد)
 •  کلیه جداول و نمودارها به فارسی و دارای شماره گذاری منظم و دارای ماخذ باشند.
 •  دستور زبان فارسی و آیین نگارش در کتب ارائه شده رعایت شود.
 •  ذکر ماخذ و منابع به صورت کامل و هماهنگ
 •  در صورتی که مولفین یا مترجمین بیش از یک نفر باشند بایستی ترتیب ذکر اسامی کتباً ارائه گردد.
 •  در صورت ضرورت استفاده از نام داروها در متن کتاب، نام ژنریک آنها قید گردد.
 •  حتی المقدور از معادل فارسی کلمات استفاده شده باشد.

 

در خصوص کتب ترجمه ای لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

اجازه رسمی برای ترجمه از صاحب امتیاز کتاب.

*توضیح مهم : طبق مصوبه ی شورای انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه این مجوز هیچ گونه اقدامی برای کتاب های ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

 • کتب ترجمه شده از آخرین چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).
 • در کتب ترجمه شده اصل کتاب یا فصول ترجمه شده ارائه شود.
 • ‌مترجمین کتب فقط پس از ترجمه کامل کتاب می توانند آن را ارائه نمایند.