• 00/02/16

نحوه خرید

نحوه خريد

 

كليه كتاب هاي دانشگاه در كتاب فروشي دانشگاه علوم پزشكي تهران به آدرس زير قابل خريداري است:

خيابان شانزده آذر، ابتداي نصرت شرقي ، جنب ساختمان آفتاب ، پلاك 10

كتاب فروشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تلفن تماس : 66419890


تخفيف كتاب:

الف)‌ به هريك از اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تهران در هر سال از كتب چاپ شده اول همان سال حداكثر از هرعنوان يك نسخه با 50 % تخفيف.

ب)‌ به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد كتب درسي اختصاصي 50 % تخفيف مطابق ضوابط زير:

ج) براي كتاب فروشان و كتابخانه هاي عمومي نيز نسبت به ميزان خريد تخفيف هائي به شرح ذيل در نظر گرفته مي شود:


كمتر از 500,000 ريال 0%
500,000 تا 1,000,000ريال 5%
تا 2,000,000 ريال 10%
2,000,000 تا 3,000,000 ريال 15%
از  3,000,000بالاتر 20%

هزينه بسته بندي به عهده مؤسسه و هزينه حمل و نقل بصورت پسكرايه به عهده خريدار مي باشد.

* تبصره - فروش كتاب به موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي مطابق بند (ج) ماده سي و يك انجام مي پذيرد.


1- ليست كامپيوتري بايد مهمور به مهر و امضاي معاونت آموزشي دانشكده باشد .

2- نماينده دانشكده يا يك نفر از دانشجويان ليست كامپيوتري را تحويل مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشكي تهران نموده و همزمان كتاب به تعداد دانشجويان را تحويل مي گيرد (به شرط موجود بودن كتاب درخواستي درمؤسسه).

3- ليست هاي مكرر در يك درس و براي يك ترم تحصيلي پذيرفته نمي باشد.

4- معرفي نامه و يا توصيه نامه اساتيد به صورت تك نفره مورد قبول نيست.

5- براي هر درس فقط يك عنوان كتاب درسي شامل اين تخفيف مي شود و به كتب درسي يا مرجع تخفيف تعلق نمي گيرد.

6- اين تخفيف مختص دانشجويان رسمي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد.