• 01 فروردین 1402

مجوز لوگو

 

شرايط پذيرش اوليه كتب ارسالي جهت درج لوگو (آرم) دانشگاه

کتب تالیفی:

ارائه يك نسخه از كتاب به همراه درخواست از طرف صاحب اثر

 ارسال كتاب جهت داوري

جمع آوري نظر داور و در صورت نياز انعكاس به صاحب اثر جهت اعمال نظر داور

اخذ تصميم نهايي در خصوص صدور مجوز آرم بر مبناي نظر داور

 

 در خصوص كتب ترجمه‏ اي لطفا موارد زير مورد توجه قرار گيرد: 

اجازه رسمي براي ترجمه از صاحب امتياز كتاب.

* توضيح مهم : طبق مصوبه ي شوراي انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه اين مجوز هيچ گونه اقدامي براي كتاب هاي ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

  • كتب ترجمه شده از آخرين چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).
  • در كتب ترجمه شده اصل كتاب يا فصول ترجمه شده ارائه شود.
  • ‌مترجمين كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب مي توانند آن را ارائه نمايند.