• 02 مهر 1402

فرم پیش نهاد (PROPOSAL) انتشار کتاب تالیف

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاونت تحقیقات و فناوری اداره انتشارات و علم‌سنجی

فرم پیش‌نهاد (PROPOSAL) انتشار کتاب تالیفی

( ویرایش سال 1402)

 

 

عنوان پیشنهادی کتاب (برای کتب تالیفی):

 

عنوان فرعی/زیرعنوان:

نام و نام خانوادگی مولف اصلی:                                         تلفن تماس:                         آدرس ایمیل:

دانشکده/مرکز تحقیقاتی:                                                                                                     

اسامی نویسندگان همکار همراه با وابستگی سازمانی آن‌ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح پیشنهادی انتشار کتاب فوق در جلسه مورخ .............. شورای انتشارات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و انتشار آن با شمارگان .... و در قالب ...... تصویب شد.

                                               

محل امضای رئیس اداره انتشارات:                                  

 

 

 

 

 

قسمت دوم - خلاصه مشخـصات اصلی کتاب

مختصری از سابقه علمی مولف اصلی: (لطفا علاوه بر معرفی آدرس CV و یا صفحه تکمیل شده ORCID خود را قرار دهید)

 

 

 

 

 

معرفی کتاب: (حداکثر در 3000 حرف، متنی را در معرفی کتاب شامل موضوع، جامعه هدف، موضوعات اصلی مدنظر، اهمیت و ضرورت انتشار کتاب و اینکه انتشار این کتاب چه هدفی را دنبال و تامین می‌کند تهیه و در اینجا ارائه کنید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات (Table of Content) پیشنهادی کتاب: (لطفا عناوین فصل‌های پیشنهادی کتاب را به ترتیب درج کنید)

 

 

 

 

 

 

 

برآورد تقریبی تعداد صفحات کتاب (برای کتب تالیف در قطع وزیری):

 

 

موضوعات اصلی (Keywords) کتاب: (حداقل 6 موضوع را به صورت کلیدواژه فارسی و یا انگلیسی درج کنید)

 

 

مخاطبین کتاب: (گروه مخاطب و رشتههای تخصصی که این کتاب جامعه هدف آن‌‌ها محسوب می‌شود با ذکر مقطع درج شود)

 

 

 

 

 

 

شکل و قالب انتشار کتاب مورد درخواست:

 چاپی در شمارگان مشخص شده توسط شورای انتشارت                                                  o چاپ در صورت سفارش و نیاز (Print on Demand)

 الکترونیک برخط (Online) روی وب‌سایت اداره انتشارات و در مخزن مربوطه                    o الکترونیک غیربرخط (Offline) به صورت CD یا فایل

 الکترونیک به صورت eBook در قالب Epub بر روی ابزارک‌های کتاب‌خوان                     o چند‌رسانه‌ای تعاملی (Interactive Multimedia)

 

 

اگر مورد یا توضیحی دیگری هست که در تصمیم‌گیری برای حمایت اداره انتشارات از نشر این کتاب تاثیرگذار و ضروری است لطفا اینجا درج کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:                                                                             امضای مولف اصلی: