• 01 فروردین 1402

درباره ما

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
ایمیل
 - ریاست 88954395 tumsprees@tums.ac.ir
دکتر حمیدرضا قدیمی مسوول واحد ویرایش و ترجمه مقالات 88989661 englishservices@tums.ac.ir
مریم اجاقی کارشناس انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه 88954395 pub@tums.ac.ir
طیبه نوروزپور کارشناس انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه 88989661 englishservices@tums.ac.ir
سارا اکبری کمک کارشناس انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه 88954395 pub@tums.ac.ir