• 99/09/13

امتیاز کتاب

درخواست امتیاز کتاب‌ها

 

براي درخواست امتياز كتب چاپ شده ارائه نامه درخواست از سوي يكي از نويسندگان، مدير گروه يا معاونت پژوهشي مربوطه به همراه ارائه يك نسخه از اصل كتاب ضروري است.

امتياز كتب توسط كميته هاي شوراي انتشارات به اين ترتيب منظور مي گردد؛ كتب ترجمه‌اي حداكثر 3 امتياز، كتب گردآوري حداكثر 10 امتياز و كتب تاليفي حداكثر 15 امتياز

در مرحله تعيين امتياز كتاب بايد چاپ شده باشد و ارائه پرينت يا CD مورد قبول نمي باشد.

بعد از تعيين امتياز توسط اعضای شوراي انتشارات(بدون نیاز به طرح در جلسات شورا) ظرف حداکثر سه هفته کاری، گواهي امتياز تخصيص يافته براي كل كتاب صادر مي‌شود.

شوراي انتشارات معاونت پژوهشي تنها مسئول تخصيص امتياز كلي كتاب است و تقسيم امتياز بين نويسندگان و ساير جزئيات توسط هيات هاي محترم مميزه انجام مي گيرد.