• 01 فروردین 1402

امتیاز کتاب

درخواست امتیاز کتاب‌ها

 

برای درخواست امتیاز کتب چاپ شده ارائه نامه درخواست از سوی یکی از نویسندگان، مدیر گروه یا معاونت پژوهشی مربوطه به همراه ارائه یک نسخه از اصل کتاب ضروری است.

جهت دریافت امتیاز پژوهشی، لازم است وابستگی دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در کتاب قید شده باشد، در غیر اینصورت امتیاز به کتاب تعلق نخواهد گرفت.

امتیاز کتب توسط کمیته های شورای انتشارات به این ترتیب منظور می گردد؛ کتب ترجمه‌ای حداکثر 3 امتیاز ( با ارائه مجوز از ناشر اصلی)، کتب گردآوری حداکثر 10 امتیاز و کتب تالیفی حداکثر 15 امتیاز

در مرحله تعیین امتیاز کتاب باید چاپ شده باشد و ارائه پرینت یا CD مورد قبول نمی باشد.

بعد از تعیین امتیاز توسط اعضای شورای انتشارات(بدون نیاز به طرح در جلسات شورا) ظرف حداکثر سه هفته کاری، گواهی امتیاز تخصیص یافته برای کل کتاب صادر می‌شود.

شورای انتشارات معاونت پژوهشی تنها مسئول تخصیص امتیاز کلی کتاب است و تقسیم امتیاز بین نویسندگان و سایر جزئیات توسط هیات های محترم ممیزه انجام می گیرد.