• 99/07/08

اعضای شورا

 

 

اعضای شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1399

اسامي اعضاي شورا

سمت و محل اشتغال

دکتر محمدعلی صحرائیان   
دکتر پیام کبیری  
دکتر علی اکبری ساری   
دکتر محمد جلیلی  
دکتر شاهین آخوندزاده  
دکتر پروین پاسالار  
دکتر افشین خورسند  
دکتر صدیقه خدمت  
دکتر محمدعلی فرامرزی  
دکتر امید سبزواری  
دکتر سیدجمال الدین اه طاهری  
دکتر سیمین ناصری  
دکتر معصومه ذاکری مقدم   
دکتر حسین باقری  
دکتر میترا زارع بوانی  
دکتر روجا رحیمی  
دکتر الهه متوسلی   
دکتر لیلا آزادبخت  
دکتر مهرشاد عباسی  
دکتر لادن عباسیان  
دکتر شیرزاد نصیری  
دکتر سیدجواد حسینی  
دکتر مستانه مقتدری  
دکتر پرستو رستمی  
دکتر فاطمه علی پور  
دکتر منصوره تقا  
دکتر فاطمه داوری تنها  
دکتر مسیح تاج دینی   
دکتر جواد محمودی قرائی