• 00/02/16

آیین نامه ی نشر

آیين نامه پذيرش و نشر كتاب

مقدمه

به منظور تعيين خط‏ مشي، نحوه پذيرش، چاپ و نشر كتاب انعقاد قرارداد، تعيين حقوق صاحبان اثر، قيمت گذاري، فروش، اهدا و نظاير آن اين آیين نامه تنظيم مي گردد:

1) هدف از انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

 1. ماده اول- منظور از انتشارات دانشگاه عبارت است از:

الف) تاليف و ترجمه و نشر كتب درسي و كمك درسي براي رشته‌هاي مختلف آموزشي دانشگاه علوم پزشکی تهران

ب) ‌نشر تحقيقات و تتبعات جديد و معتبر به زبان فارسي يا زبان‏هاي خارجي

ج) ‌ترجمه و تاليف و نشر كتاب‏‌هاي جديد مرجع بطور اعم و راهنماها (لغت نامه‏‌ها، مجموعه اصطلاحات علمي)

د) ‌تصحيح و نقد متون علمي و نظاير آن

ه)‌ تحقيق و نقد متون علمي و نظاير آن

2) تعاريف

 1. ماده دوم- تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه در اين آیين نامه‏‌ها آمده به شرح ذيل است :

الف) اثر: منظور از اثر هرگونه تاليفات، ‌تصنيف، ترجمه، گردآوري، تنظيم، تحشيه، تصحيح متون و همچنين هرگونه پژوهشي است كه قابل چاپ و نشر باشد.

ب) صاحب اثر: منظور از صاحب اثر شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي است كه اثر را به يكي از صور مذكور در بند (الف) به مؤسسه ارائه كند.

ج) حق‏الزحمه صاحب اثر: مبلغي است كه در ازاء‌ انجام خدمات موضوع بند (الف) طبق قرارداد از طرف مؤسسه به صاحب اثر پرداخت مي شود.

د) مؤسسه:‌ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشکی تهران در آیين نامه "مؤسسه" ناميده مي‏شود.

ه) انتشارات دانشگاه: انتشارات دانشگاه عبارت از كليه آثاري است كه از طرف مؤسسه به صور مختلف منتشر و روي جلد آن نشانه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شماره ترتيب و عبارت (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران)‌ چاپ مي‌گردد.

و) كتب درسي و كمك درسي:‌ كتب درسي و كمك درسي كتبي است كه در رشته‌هاي مختلف در دانشگاه تدريس مي شود، كتب كمك درسي كتبي است كه استاد يا دانشجو را در رشته‌‏هاي مختلف تحصيلي ياري مي‌دهد.

ز) قرارداد:‌ سندي است كه براي چاپ اثر بين مؤسسه و صاحب اثر تنظيم و مبادله مي شود و اصول كلي آن به تصويب شوراي انتشارات خواهد رسيد.

3) شوراي انتشارات

 1. ماده سوم- اداره امور انتشارات دانشگاه از هر حيث به عهده مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه و تائيد كتاب‏هایي كه در سلسله انتشارات چاپ مي شود با شوراي انتشارات است.
 2. ماده چهارم- شوراي انتشارات از اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود:‌
 • معاون پژوهشي دانشگاه
 • مدير كل خدمات پژوهشي دانشگاه
 • دو نفر از شوراي آموزش دانشگاه
 • دو نفر دانشكده پزشكي
 • دو نفر دانشكده دندانپزشكي
 • دو نفر دانشكده داروسازي
 • دو نفر دانشكده بهداشت
 • ساير دانشكده‌ها هر كدام يك نفر (پيراپزشكي، توانبخشي، پرستاري و مامایي )
 • يك نفر از هر بيمارستان داراي ظرفيت بالاي 250 تخت
 1. ماده پنجم- براي تسريع و تسهيل در امر تنظيم برنامه سالانه انتشارات و رسيدگي به كتاب ها از طرف شوراي انتشارات كميته‌هاي تخصصي ذيل تشكيل مي‌شود:
 • كميته علوم پايه پزشكي
 • كميته علوم باليني

تبصره 1) رئيس دانشگاه مي‌تواند در مواردي كه كتب خاص براي چاپ ارائه داده مي‏شود افراد ديگري را نيز براي بررسي و اظهار نظر دعوت كند (نظر اين افراد مشورتي بوده و در شوراي انتشارات داراي حق رأي نخواهند بود).

تبصره 2) شوراي انتشارات همواره مي‏تواند براي احراز ارزش و اعتبار آثاري كه براي چاپ به مؤسسه ارائه مي‌گردد علاوه بر نظر كميته‏‌هاي تخصصي از نظر ساير متخصصان دانشگاهي و غير دانشگاهي استفاده نمايد و عندالزوم راساً افراد صاحبنظر را براي بررسي كتاب انتخاب نمايد و نيز مي‏تواند خود مستقيماً دستور چاپ كتابي را صادر نمايد.

 1. ماده ششم- اعضاي شوراي عالي انتشارات و كميته‏‌هاي تخصصي آن و نيز افراد ديگري كه براي بررسي كتاب‏‌ها دعوت مي شوند بايد واجد شرايط ذيل باشند:
 1. پايبند بودن به موازين اخلاقي و تعهد به جمهوري اسلامي ايران
 2. دارا بودن وجهه علمي و تاليفات يا مقالات ارزنده چاپ شده
 3. حداقل مرتبه علمي دانشگاهي، دانشيار و درصورت ضرورت استاديار با سه سال سابقه كار و سوابق ممتد در امر تحقيق و تاليف، حائزين شرايط عضويت در شوراي انتشارات از طرف رؤساي دانشكده‏ها پيشنهاد و با ابلاغ رياست دانشگاه به اين سمت منصوب مي شوند. اعضاي كميته تخصصي با نظر شوراي انتشارات و با حكم رياست دانشگاه تعيين مي شوند.

تبصره 1)خدمت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران در شورا و كميته‏‌هاي تخصصي آن و همچنين خدمت ریيس مؤسسه در شورا افتخاري است.

تبصره 2)در مورد ساير افرادي كه براي بررسي در شورا حضور پيدا مي‏كنند دانشگاه مي تواند مبلغي به عنوان حق الزحمه اظهار نظر و بررسي بپردازد . اين مبلغ از حداكثر حقوق ماهانه دريافتي يك استاد تمام وقت نبايد تجاوز كند.

 1. ماده هفتم- دوره عضويت در شورا و كميته اي تخصصي آن دو سال بوده و انتخاب مجدد اعضاي دوره قبل بلامانع است.
 2. ماده هشتم- رياست شورا با معاون پژوهشي دانشگاه و سمت دبيري شورا با ریيس مؤسسه مي‏باشد.
 3. ماده نهم- جلسات شورا حداقل ماهي يكبار تشكيل مي شود و تصميمات شورا با اكثريت مطلق آراء (نصف بعلاوه يك )‌ قابل اجرا است.

تبصره) هر يك از اعضاي شورا كه بيش از سه مرتبه متوالي يا پنج مرتبه متناوب بدون عذر موجه در جلسات شورا غيبت كنند خود بخود مستعفي شناخته مي شود و مراتب توسط دبير شورا به رياست دانشگاه اطلاع داده خواهد شد تا به ترتيب مذكور در موارد چهارم و پنجم نسبت به تعيين جانشين او اقدام نمايند. تشخيص موجه بودن غيبت با شوراست.

 1. ماده دهم- وظايف و اختيارات شوراي انتشارات عبارتست از:
 1. تصويب كتاب‌هایي كه در سلسله انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران به چاپ خواهد رسيد.
 2. تدوين برنامه انتشاراتي سالانه مؤسسه بر اساس ماده اول به ترتيب زير:

الف) در مورد كتابهاي درسي چاپ شده و مورد استفاده در تدريس، مؤسسه در اسفند ماه هر سال طي بخشنامه‌‏اي ازكليه دانشكده‌‏ها و موسسات دانشگاه علوم پزشکی تهران يك نسخه چاپ شده و تصحيح شده اين قبيل كتابها جمع‏ آوري و در اختيار شورا قرار خواهد داد؛ شورا پس از رسيدگي دقيق در صورتيكه تجديد چاپ آنها را با توجه به برنامه‌هاي آموزشي مصوب شوراي عالي انقلات فرهنگي تصويب نمايد در برنامه انتشاراتي سال بعد مؤسسه قرار خواهد داد.

ب) دانشكده و موسسات دانشگاه مي‌توانند كتب درسي اعضاي هيئت علمي خود را براي چاپ به مؤسسه معرفي نمايند.

ج) در كتاب‏هاي درسي، شوراي انتشارات به كميته‏‌هاي تخصصي خود ماموريت مي‌دهد كه در ظرف مدت معين با مشورت دقيق با اعضاي هيات علمي و گروه‏‌هاي آموزشي و نيز با مشورت با متخصصان امر، فهرستي از كتاب‏هاي درسي مورد نياز رشته هاي مختلف هر دانشكده را بر اساس برنامه‏‌هاي آموزشي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و گزارش امر را كتباً به شورا تسليم نمايند. در اين گزارش مشخصات كامل كتاب‏ها (درمورد ترجمه از متون خارجي و يا طرح تفصيلي متن در مورد تاليفات) ‌و همچنين تعداد تقريبي دانشجوياني كه از اين كتاب در مدت سه سال استفاده خواهند كرد ذكر مي گردد. شورا پس از رسيدگي به اين گزارش‏ها برنامه كلي انتشار كتاب‏‌هاي درسي و كمك درسي را تنظيم و براي اجرا دراختيار ریيس مؤسسه قرار مي‌دهد.

د) در مورد كتاب‏‌هاي تحقيقي، هرگاه چنين آثاري بوسيله مولفان دانشگاهي يا غير دانشگاهي براي نشريه مؤسسه ارائه شود، شورا با توجه به گزارش متخصصان اين آثار را مورد بررسي قرار داده و در صورتي كه آنها را براي چاپ در انتشارات دانشگاه مناسب بدانند در برنامه انتشاراتي مؤسسه منظور خواهد كرد.

3) شورا مي تواند علاوه بر كتاب‏‌هایي كه از طرف صاحبان آثار براي چاپ ارائه مي‏شود خود نيز هر سال تعدادي از آثار فارسي و خارجي سودمند و معتبر را براي ترجمه كتاب‏‌ها و نشريات مرجع و راهنما را به متخصصان امر محول نمايد. حق الزحمه تاليف و ترجمه آثار فوق بر اساس اين آیين‌نامه پرداخت خواهد گرديد.

4) شرايط عمومي پذيرش و نشر

 1. ماده يازدهم مؤسسه هر نوع اثر علمي و تحقيقي را در زمينه پزشكي و موضوعات مربوطه خواه از طرف اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران يا دانشگاه علوم پزشكي و موسسات ديگر و خواه از طرف ساير دانشمندان و محققان با رعايت مفاد اين آئين نامه براي طبع و نشر مي‌پذيرد.
 2. ماده دوازدهم صاحبان آثاري كه مايل به چاپ آثار خود در سلسله انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران مي‌باشند بايد دو نسخه منقح و خواناي آثار خود را با ذكر منابع و ماخذ به منظور رسيدگي به مؤسسه تسليم كنند بديهي است صاحبان آثار قبل از پايان چاپ فهرست‌هاي لازم را تنظيم و در اختيار مؤسسه قرار خواهند داد .
 3. ماده سيزدهم آثاري كه براي چاپ و يا تجديد چاپ در سلسله انتشارات دانشگاه ارائه مي شود ابتدا در شوراي انتشارات مطرح و سپس براي بررسي به كميته‏‌هاي تخصصي و يا داوران منتخب شورا ارجاع مي‌گردد و نظر كميته تخصصي و يا داوران براي تصميم نهائي به شوراي انتشارات گزارش داده مي‌شود (حداكثر مدت زمان پاسخ داوران وكميته تخصصي روز خواهد بود).

تبصره) در موارد ضروري مؤسسه مي تواند نسبت به تجديد چاپ كتاب‏هاي درسي كه در سلسله انتشارات دانشگاه به موسسات وابسته چاپ شده باشد اقدام كند مشروط بر اينكه قبلاً رياست دانشگاه علوم پزشکی با دستور كتبي ضرورت تجديد چاپ را تایيد نمايد.

 1. ماده چهاردهم مؤسسه بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم هر اثر نتيجه بررسي و نظر شوراي انتشارات را در مورد چاپ آن به اطلاع صاحب اثر برساند.
 2. ماده پانزدهم در مورد هر كتاب قرار داد جداگانه‌‏اي بين مولف يا مصحح يا مترجم و معاون پژوهشي دانشگاه منعقد مي‌شود.
 3. ماده شانزدهم مؤسسه مجاز است هر نوع اصلاح انشائي عبارت و املائي را كه لازم بداند با اطلاع مولف يا مترجم در كتاب‌ها بعمل آورد.
 4. ماده هفدهم اخذ تصميم درمورد طرز چاپ نوع حروف قطع كتاب جلد و ميزان چاپ با مؤسسه مي‏باشد.
 5. ماده هجدهم مؤسسه مي تواند كتاب‌هائي را كه قبلاً چاپ شده با رعايت مفاد اين آیين نامه در سلسله انتشارات دانشگاه منتشر نمايد.
 6. ماده نوزدهم مؤسسه مي تواند از طريق مشاركت با صاحب اثر يا موسسات و ناشران داخلي و يا خارجي و بر اساس قراردادي كه به تصويب شوراي انتشارات خواهد رسيد اثري را منتشر نمايد . در هر حال روي كتبي كه با همكاري ناشران ديگر منتشر مي شود مشخصات انتشارات دانشگاه حفظ و در اولين صفحه و در پشت و يا روي جلد عبارت"با همكاري" قيد خواهد گرديد. انتشارات اختصاصي دانشكده‌ها در صورتي جز سلسله انتشارات دانشگاه محسوب مي شود و به آنها شماره تعلق مي‌گيرد كه متن آنها مورد تصويب شوراي انتشارات قرار گيرد.

تبصره) مؤسسه مجاز است طرحهاي پژوهشي را كه از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه جهت چاپ به مؤسسه ارجاع مي گردد بدون گذراندن مراحل طرح و تصويب در شوراي انتشارات در صورت تامين اعتبار از طريق معاونت پژوهشي در سلسله انتشارات چاپ و منتشر نمايد و كليه حقوق قانوني مربوطه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مي‌باشد و حق الزحمه جداگانه‌اي به صاحب اثر پرداخت نخواهد شد.

 1. ماده بيستم كتاب‏‌هایي از محل موقوفات يا هداياي اشخاص با نام و شماره ترتيب انتشارات دانشگاه قابل نشر است كه متن آن‏ها به تصويب شوراي انتشارات دانشگاه رسيده باشد.
 2. ماده بيست و يكم براي چاپ كتب ارزان قيمت مؤسسه مي‌تواند بعضي از انتشارات خود را با تصويب شوراي انتشارات با كاغذ و جلد ارزان منتشر نمايد.
 3. ماده بيست و دوم كليه انتشارات درمؤسسه به چاپ مي‌رسد معهذا مؤسسه مي‌تواند درموراد ضروري تمام يا قسمتي از نشريات خود را درچاپخانه‌هاي ديگر چاپ كند و گزارش امر را به اطلاع شوراي انتشارات برساند .

5) حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر

 1. ماده بيست و سوم- مدت زمان واگذاري حقوق مادي صاحب اثر به دانشگاه علوم پزشکی تهران در چاپ اول پنج سال و در هر تجديد چاپ حداكثر به مدت سه سال مي باشد.

تبصره)حق تقدم چاپ هاي بعدي اثر با مؤسسه خواهد بود ولي پس از پايان مدت هر قرارداد صاحب اثر مجاز است چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست تجديد چاپ جواب قطعي از ناحيه مؤسسه دريافت ننمايد با پرداخت حق حروفچيني نسبت به چاپ مجدد آن راساً يا توسط ناشر ديگر اقدام كند.

 1. ماده بيست و چهارم حق‏‌الزحمه تاليف و ترجمه و تصحيح و تحقيق در چهارچوب آیين‌نامه نحوه پرداخت حق تاليف و ترجمه هيئت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران صفحه اي 9000 تا 13000 ريال به ترتيب ذيل خواهد بود :

الف) ‌مربي از قرار صفحه‌‏اي 9000 ريال

ب)‌ استاديار از قرار صفحه‌‏اي 10000 ريال

ج) دانشيار از قرار صفحه‌‏اي 11000 ريال

د) استاد از قرار صفحه‌‏اي 13000 ريال

تبصره 1)چنانچه صاحبان اثر داراي مدرك دكتري تخصصي بوده و غير دانشگاهي باشند حق الزحمه آنان برمبناي استاديار و براي مدارك پايين‏ تر بر مبناي مربي محاسبه خواهد شد.

تبصره 2)حق الزحمه فوق براي كتاب‏‌هاي قطع وزيري خواهد بود و براي كتاب‏‌هاي قطع رحلي مربي 2000 ريال، استاديار3000 ريال ، دانشيار 4000 ريال و استاد 5000 ريال به حق‏الزحمه مبنا‌ اضافه خواهد شد .

تبصره 3) مدت و نحوه پرداخت حق‏الزحمه صاحب اثر و نيز نحوه تحويل متن مجلدات بعدي در مورد كتاب‏هایي كه در بيش از يك جلد به چاپ مي رسد درقرارداد معين خواهد شد.

تبصره 4)آثاري كه بنا بر توصيه شوراي انتشارات تهيه مي‏‌گردد درانعقاد قرارداد و چاپ دراولويت قرار خواهد داشت.

تبصره 5)در مورادي كه به تشخيص كميته‌هاي تخصصي و تایيد شوراي انتشارات اثر فوق‌العاده‏اي كه بر روي آن بيشتر از حدود متعارف كار انجام گرفته براي چاپ ارائه گرديده باشد معاون پژوهشي مي تواند حق‏‌الزحمه را افزايش دهد اين افزايش از يك دوم ميانگين حق‌‏الزحمه مندرج در اين ماده بيشتر نخواهد بود.

تبصره 6) حق‏‌الزحمه صاحب اثر براي شمارگان بالاتر از 3000 نسخه در قبال هر پانصد نسخه افزايش به ميزان ده درصد حق الزحمه مبنا افزايش خواهد يافت

تبصره 7) براي هر اثر چاپي در دانشگاه علوم پزشکی. تهران به ازاي هر صفحه به ترتيب مرتبه علمي 100، 1400،1200، 1600 ريال به حق‏الزحمه مبنا اضافه خواهد شد.

تبصره 8) براي هر اثر برگزيده (دانشگاه علوم پزشکی تهران وزارت ارشاد) به ازاي هر صفحه به ترتيب مرتبه علمي100، 1200،1400، 1600 ريال به حق الزحمه مبنا اضافه خواهد شد.

 1. ماده بيست و پنجم حق الزحمه صاحب اثر براي تجديد چاپ بر اساس قيمت پشت جلد ضربدر شمارگان به ترتيب مرتبه علمي 7%، 8 %، 9 %‌، 10 % خواهد بود.

تبصره 1) براي هر اثر برگزيده (دانشگاه علوم پزشکی تهران وزرات ارشاد)‌ يك دوم درصد به حق‌الزحمه مبنا اضافه خواهد شد.

تبصره 2) پرداخت كل حق‌التاليف به صورت يكجا و بسته به شرايط مالي مؤسسه حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از چاپ انجام مي شود.

 1. ماده بيست و ششم  علاوه بر حق‏الزحمه موضوع ماده 24 و 25 از چاپ هر كتاب 50 نسخه در چاپ اول و 40 نسخه در تجديد چاپ به صاحب اثر اهدا مي‏‌گردد به طوري كه 20 جلد آن با نظر صاحب اثر به مراجع فرهنگي از طريق مؤسسه توزيع مي‏گردد.

تبصره)در صورت تمايل صاحب اثر مؤسسه مي تواند بهاي كتاب‏هاي اهدایي را با 30% پشت جلد به صاحب اثر پرداخت نمايد.

 1. ماده بيست و هفتم- مؤسسه در موارد مقتضي و موافقت صاحب اثر مي تواند حق‏‌الزحمه متعلقه را به صورت عين كتاب چاپ شده با 50% تخفيف از قيمت پشت جلد در اختيار صاحب اثر قرار دهد.
 2. ماده بيست و هشتم- به كساني كه اثري را از نظر موضوع يا كيفيت و يا تطبيق ترجمه با متن بررسي يا داوري مي كنند و نيز به كساني كه تصحيح و ويرايش كتابي را به عهده مي گيرند (اعم از دانشگاهي و يا غيردانشگاهي) به تشخيص شوراي انتشارات متناسب با ميزان كار انجام شده به ميزان يكصد تا دويست هزار ريال كتاب به قيمت پشت جلد از طريق فروشگاه‌هاي مؤسسه به انتخاب بررسي كننده‌ها اهدا خواهد شد.

6) اهدا فروش و مبادله

 1. ماده بيست و نهم مؤسسه مي تواند در موارد ذيل انتشارات خود را اهدا‌ نمايد:

الف)‌ كتابخانه مقام معظم رهبري يك نسخه

ب) كتابخانه‏‌هاي نهاد رياست جمهوري و مجلس هر كدام يك نسخه

ج) كتابخانه‏هاي دانشكده‏‌ها و موسسات تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران از كتاب‏هاي درسي مربوط به رشته هر دانشكده تا پنج نسخه

د) كتابخانه ملي از هر كتاب سه نسخه

ه) كتابخانه مركزي از هر كتاب چاپ اول سه نسخه و تجديدي چاپ يك نسخه

و) كتابخانه مركزي ( دفتر مبادلات ) جهت اهدا به شخصيت‏ها و كتابخانه‌ها و درخواست‌هاي دانشگاه‌‏هاي سراسر كشور از چاپ اول هر كتاب حداكثر تا بيست نسخه

ز) به دانشگاه‏‌ها و موسسات فرهنگي خارج ازكشور يك نسخه

ح) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از هركتاب طبق مقررات

ط) مؤسسه مي تواند براي معرفي و تبليغ انتشارات خود از هر كتاب تا سي نسخه اهدا  و عندالزوم مبادله نمايد.

 1. ماده سي ام قيمت فروش انتشارات دانشگاه به صورت زير محاسبه مي‏گردد: هزينه‏هاي توليد و ساير هزينه‌هاي جنبي باضافه حق‌الزحمه صاحب اثر بر بخش تعداد كتاب‌هاي چاپ شده.

تبصره) قيمت‌گذاري به روش فوق نبايد از روش قيمت‌گذاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ضرايب متعلقه تجاوز نمايد.

 1. ماده سي و يكم مؤسسه مجاز است در فروش انتشارات خود تخفيف‏‌هایي به شرح زير در نظر بگيرد:

الف)‌ به هريك از اعضاي هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر سال از كتب چاپ شده اول همان سال حداكثر از هرعنوان يك نسخه با 50 % تخفيف

ب)‌ به دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد كتب درسي اختصاصي 50 % تخفيف مطابق ضوابط زير:

 1. -           ليست كامپيوتري بايد مهمور به مهر و امضاي معاونت آموزشي دانشكده باشد .
 2. -           نماينده دانشكده يا يك نفر از دانشجويان ليست كامپيوتري را تحويل مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشکی تهران (كارگر شمالي- خيابان شانزدهم) ‌نموده و همزمان كتاب به تعداد دانشجويان را تحويل مي گيرد (به شرط موجودبودن كتاب درخواستي درمؤسسه)
 3. -           ليست هاي مكرر در يك درس و براي يك ترم تحصيلي پذيرفته نمي باشد.
 4. -           معرفي‌نامه و يا توصيه نامه اساتيد به صورت تك نفره مورد قبول نيست.
 5. -           براي هر درس فقط يك عنوان كتاب درسي شامل اين تخفيف مي شود و به كتب درسي يا مرجع تخفيف تعلق نمي‌گيرد.
 6. -           اين تخفيف مختص دانشجويان رسمي دانشگاه علوم پزشکی تهران مي باشد.

ج) براي كتاب‌فروشان و كتابخانه‌هاي عمومي نيز نسبت به ميزان خريد تخفيف‌هایي به شرح ذيل در نظر گرفته مي‌شود:                     

كمتر از 000/500 ريال

0%

000/500 تا 000/000/1 ريال

5%

000/000/1 تا 000/000/2 ريال

10%

000/000/2 تا 000/000/3 ريال

15%

از 000/000/3 بالاتر

20%

هزينه بسته بندي به عهده مؤسسه و هزينه حمل و نقل بصورت پسكرايه به عهده خريدار مي‌باشد.

تبصره) فروش كتاب به موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي مطابق بند (ج) ماده سي و يك انجام مي پذيرد.

 1. ماده سي و دوم مؤسسه مجاز است انتشارات دانشگاه علوم پزشکی را مدتي از چاپ آن گذشته به صورت ذيل به فروش رساند:

الف) كتاب هایي كه بيش از پنج سال از تاريخ چاپ آن‏ها گذشته باشد با 35 % تخفيف از پشت جلد به شرط اينكه بيش از 150 نسخه موجود باشد.

ب)‌كتاب‌هائي كه بيش از ده سال از تاريخ چاپ آنها گذشته باشد با 40 % تخفيف از قيمت پشت جلد به شرط اينكه بيش از 150 نسخه موجود باشد.

 1. ماده سي و سوم مؤسسه مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلي و خارجي مبادله نمايد.
 2. ماده سي و چهارم اين آیين نامه كه در 34 ماده و 23 تبصره در تاريخ 1377 توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تنظيم و به تصويب هيات امناء دانشگاه رسيده و از تاريخ فوق‌الذكر قابل اجرا مي باشد.

**********************************************************************

دستور‌العمل ذيل در شوراي انتشارات دانشگاه درجلسه سي و چهارم مورخ 10/2/1381 مصوب گرديد.

توليد علم از وظايف اصلي مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي به حساب مي آيد در راه نشر توليدات علمي، انتشارات دانشگاه نقش ويژه‏اي بعهده دارد و بعبارت ديگر انتشارات از شئون مهم دانشگاه به عنوان مولد علم است. با عنايت به اين امر كه عملكرد يك انتشارات بر اساس تعداد و كيفيت كتب منتشره در سال ارزيابي مي‌گردد.

1) ابعاد مختلف انتشارات دانشگاه عبارت است از:

الف) تاليف و ترجمه كتب درسي و كمك درسي

ب‌)‌نشر تحقيقات و تتبعات جديد و معتبر

ج) ترجمه و تاليف كتب جديد مرجع

د) تصحيح و نقد متون علمي

ه) گرد‏آوري مطالب علمي جديد

2) انتشارات دانشگاه عبارت است از:

كليه آثاري كه از طرف اداره انتشارات دانشگاه به صور مختلف منتشر شده و روي جلد آن نشانه دانشگاه علوم پزشكي تهران و شماره ترتيب و عبارت انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران چاپ مي گردد.

3) شرايط عمومي پذيرش و نشر:

الف) اداره انتشارات دانشگاه هر نوع اثر علمي و تحقيقي را جهت ارزشيابي و يا اخذ مجوز استفاده از آرم دانشگاه مي پذيرد.

ب) بدليل محدوديت اعتبارات و تعداد كثير درخواست چاپ كتاب شوراي انتشارات دانشگاه درخواست‏‌هاي واصله را به دو گروه تقسيم مي‌نمايد:

1) چاپ توسط اداره انتشارات دانشگاه (با هزينه دانشگاه)

2) اعطاي مجوز استفاده از آرم دانشگاه و چاپ توسط شخص مولف در بخش خصوصي

ج) الويت براي اعطاي تسهيلات موراد ذيل مي باشد:

1) كتب درسنامه با تائيد گروه مربوطه در دانشگاه

2) كتب فوق تخصصي با تيراژ پايين (زير 300) مربوط به مراكز تحقيقاتي و فوق تخصصي دانشگاه

د) صاحبان آثاري كه مايل به چاپ آثار خود توسط انتشارات دانشگاه مي باشند بايد دونسخه منقح و خواناي خود را با ذكر منابع و مأخذ به منظور رسيدگي به شوراي انتشارات تسليم نمايند؛ اين نسخ بايد داراي شرايط ذيل باشد:

 • كليه كتب در كاغذ A4 و خطوط منظم يك درميان تايپ شده و بصورت ديسكت يا سي دي تهيه و تحويل گردد.
 • حداقل صفحات كتاب 150 صفحه باشد (پس از فرمت در زمان چاپ در قطع وزيري)

ه) كليه كتب بايد داراي مشخصات ذيل باشند:‌

 • شناسنامه
 • فهرست كامل مندرجات
 • مقدمه (شامل هدف از تاليف يا ترجمه و نوع مخاطبين)
 • واژه نامه (ترجيحاً دو زبانه اگر از زبان بيگانه هم استفاده شده باشد)
 • ذكر مأخذ و منابع به صورت كامل و هماهنگ
 • كليه جداول و نمودارها به فارسي و داراي شماره‌گذاري منظم و داراي ماخذ باشند.
 • تعداد جداول و نمودارها متناسب با حجم و موضوع كتاب باشند.
 • در كتب ترجمه شده صحت ، دقت و امانت رعايت گردد.
 • كتب ترجمه شده از آخرين چاپ و روز آمد باشد(Up to date).
 • در كتب ترجمه شده اصل كتاب يا فصول ترجمه شده ارائه شود.
 • مطالب و فصول كتاب داراي نظم منطقي باشند .
 • در صورت ضرورت استفاده از نام داروها در متن كتاب نام ژنريك آنها قيد گردد.
 • دستور زبان فارسي و آیین نگارش در كتب ارائه شده رعايت شود.
 • حتي‌المقدور از معادل فارسي كلمات استفاده شده باشد.
 • در صورتي‌كه مولفين يا مترجمين بيش از يك نفر باشند بايستي ترتيب ذكر اسامي كتباً ارائه گردد.

و) آثاري كه برا ي درخواست چاپ آثار توسط شوراي انتشارات دانشگاه براي دو داور ارسال مي‌گردند.

ز) براي درخواست‏‌هایي كه فقط متقاضي دريافت مجوز آرم دانشگاه مي‌باشند، نظر يك داور و تایيديه شوراي انتشارات كافي مي‌باشد.

ح) جوابيه شورا براي موارد چاپ كتاب 60 روز و براي اخذ مجوز استفاده از آرم دانشگاه 30 روز پس از درخواست به صاحب اثر ارائه مي‏‌گردد.

ط) ‌مترجمين كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب مي توانند آن را ارائه نمايند.

**********************************************************************

دستور‏العمل ذيل در شوراي انتشارات دانشگاه درجلسه شصت و سوم مورخ 29/1/1385 مصوب گرديد.

معيارهاي تاليف

تاليف: اثري است كه در آن مؤلف و يا مؤلفان اثر يافته‌ها و يا نظرهاي شخصي، يا اشخاص صاحب نظر را پردازش و با نظر خود به صورت هماهنگ و مجموع‌ه‏اي تخصصي و كامل در قالب يك موضوع مطرح مي‌كنند .

ويژگي‏هاي مؤلف (يا گرد آورنده): داشتن تایيديه گروه آموزشي مربوطه مبني بر توانايي تاليف كتاب  

ويژگي‏هاي تاليف

 1. -    بيان هدف در پيشگفتار
 2. -    بيان اهداف آموزشي در ابتداي فصول كتاب‏‌هاي درسي 
 3. -    ارجاع درون متني با توجه به شيوه نامه‏‌ها
 4. -    ارجاع به يافته‌ها و نظرات مولف در متن كتاب
 5. -    تطابق طرح مفاهيم تشكيل دهنده موضوع كتاب با فصل‏ها، بخش‏ها، زير بخش‏ها، اشكال و نمودارهاي كتاب
 6. -    ذكر تعداد قابل قبولي ازمنابع و م‍‍أخذ استاندارد و نزديك به تاريخ انتشار كتاب (ترجيحاً 3 تا 5 سال اخير) و توجيه ارائه منابعي كه از نظر تاريخي، براي موضوع مورد نظر لازم به ارائه باشد.
 7. -    جامعيت مباحث و فصول، در چارچوب هدف‏‌هاي ويژه تشكيل دهنده كتاب    
 8. -    نتيجه‌‏گيري نهايي در هر فصل و يا انتها به طور تحليلي

 

* براي گردآوري مواد 3 و 6 ضروري نبوده و تعداد منابع مي تواند كمتر باشد.